Impressum / kontakt


Itaru Kumakura o
"Bungo"

opracował Wojciech Sztaba

   


Itaru Kumakura, Artysta i twórczość w powieści "622 upadki Bunga" Stanisława Ignacego Witkiewicza, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Janusza Misiewicza w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej, UMCS Lublin 1977


 

Witkiewicz w czasie pisania "622 upadków Bunga" był nikomu nieznanym malarzem - jego rówieśnicy osiągnęli już pewną pozycję społeczną, podczas gdy on żył w cieniu sławnego ojca. Ten stan rzeczy tłumaczy niechęć Witkacego w owym okresie do publicznej prezentacji swoich prac, tłumaczy również fakt, iż bohatera swej pierwszej powieści ochrzcił imieniem Bungo [przypis 72, zob. poniżej]. "Bungo" oznacza w języku japońskim Wielki Pisarz. Wybór tego imienia świadczyć może o kompleksie niższości wobec ojca i zdobywających rozgłos rówieśników (przyjaciół). Może być również wyrazem przekory wobec ich dorobku artystycznego i własnej pozycji; może jest "gorzką" ironią w stosunku do samego siebie... Najprawdopodobniej wybór imienia - bungo łączy się z tym wszystkim, co stwierdziłem wyżej i jako imię tak rozumiane jest niemalże najważniejszym kluczem do powieści "622 upadki Bunga czyli demoniczna kobieta". (s. 51-52)

[przypis 72, s. 52]:
Trudno zgodzić się z tłumaczeniem tego imienia przez Annę Micińską: "I wreszcie imię Bunga. Wyprowadza je Daniel Gerould (w prywatnych rozmowach z niżej podpisaną) z angielskiego "bung" - czop, zatyczka od beczki, w który, w rozważaniach Hamleta obrócił się duch Aleksandra Wielkiego. [...]. Koresponduje z tym zresztą slangowe użycie wyrazu "bung" - bujda, kłamstwo, nieprawda [...]" W "622 upadkach Bunga" spotkać można kilka imion obcego pochodzenia - nawet pobieżna ich analizy pozwala odkryć zasady, którymi kierował się Witkacy tworząc imiona "obce" (mam tu na myśli tylko zasady słowotwórcze).
Istnieją w tej powieści dwa rodzaje imion "nie-polskich".
a) Nevermore, Akne
b) Keszkeszydze
Pierwsza grupa jest dosłownym przytoczeniem słów (lub zwrotów) z języka obcego, np. Akne - acne, lub Nevermore - never more i jedyną innowacją wprowadzoną przez Witkacego będzie wprowadzenie polskiego akcentu bądź pisowni łącznej dwu różnych słów (Nevermore).
W drugiej grupie fonetyczna wymowa zwrotu (słowa) wywodzącego się z obcego języka łączy Witkacy ze słowem polskim, np. Qu'est-ce que szydze. Imię Bungo należeć będzie wobec tego do pierwszej grupy - jest niczym innym, jak przytoczeniem wyrazu japońskiego b u n g o z wprowadzeniem doń jednocześnie akcentu polskiego: Bungo. Inne argumenty przemawiające za tą koncepcją przytoczyłem w tekście trzeciego rozdziału. [odnosi się do przytoczonego powyżej cytatu na s. 51-52, uwaga W.S.]